AVÍS LEGAL


En virtut de la Llei 15/1999 del 13 de desembre sobre la Protecció de Dades de carácter personal, l’informem que les seves dades reflectides a aquesta comunicació, estan incorporades dins d’un fitxer automatitzat responsabilitat de la empresa PRO-ESCENA ALBALADEJO, S.L. amb NIX NIF: B57.539.215. La finalitat d’aquest fitxer és gestionar el servei sol·licitat.

L’usuari garanteix l’autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui a través de www.pro-escena.com i mantindrà actualitzada la informació que faciliti a PRO-ESCENA ALBALADEJO, S.L., de forma que respongui en tot moment a la seva situació real, essent l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi, així com dels perjudicis que causi per aquesta raó a PRO-ESCENA ALBALADEJO, S.L.  o a tercers. PRO-ESCENA ALBALADEJO, S.L.  no pot assumir cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte, inapropiat o il·lícit de la informació apareguda en les pàgines d’Internet de PRO-ESCENA.

Amb els límits establerts a la llei, PRO-ESCENA ALBALADEJO, S.L. no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que contenen les seves pàgines d’Internet. Els continguts i informació de les pàgines d’Internet de PRO-ESCENA ALBALADEJO, S.L.  estan elaborades per professionals degudament qualificats per a l’exercici de la seva professió. No obstant, els continguts i informació no la vinculen, ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de qualsevol tipus, doncs només es tracta d’un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu. Les pàgines d’Internet de PRO-ESCENA ALBALADEJO, S.L. poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de tercers. Per això, aquesta no podrà assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers. Els textos, imatges, sons, animacions, software i la resta de continguts inclosos en aquest lloc Web són propietat exclusiva de PRO-ESCENA ALBALADEJO, S.L.  o els seus llicenciants. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzemament o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de PRO-ESCENA ALBALADEJO, S.L.

Així mateix, per accedir als serveis que PRO-ESCENA ALBALADEJO, S.L.  ofereix a través del lloc Web, haurà de proporcionar algunes dades de caràcter personal. En compliment d’allò establert en la LOPD 15/1999, del 13 de desembre, l’informem que les seves dades personals quedaran incorporades i seran tractades als fitxers de PRO-ESCENA ALBALADEJO, S.L., amb la finalitat de prestar-li i oferir-li els nostres serveis. L’informem de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal, en Av. Gaudí, 12 - 084030 Santa Agnès de Malanyanes del Vallès o be, enviar un correu electrònic a: info@pro-escena.com. Tanmateix, la seva acceptació al present Avís Legal suposa la prestació del seu consentiment exprés per a que PRO-ESCENA ALBALADEJO, S.L. pugui remetre-li comunicacions publicitàries o promocionals per correu electrònic o un altre mitjà de comunicació equivalent, en els termes establerts per la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de l’ Informació i del Comerç Electrònic. En el suposat de no estar interessat en rebre aquest tipus de comunicacions pot dirigir-se a PRO-ESCENA ALBALADEJO, S.L., a l’adreça anteriorment indicada o al correu electrònic info@pro-escena.com, manifestant la seva voluntat.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Els continguts proporcionats per PRO-ESCENA ALBALADEJO, S.L. estan subjectes als drets de propietat intel·lectual i industrial i són titularitat exclusiva de PRO-ESCENA ALBALADEJO, S.L. o de les persones físiques o jurídiques que s’informi mitjançant l’adquisició d’un producte o servei. PRO-ESCENA ALBALADEJO, S.L. no confereix a l’adquirent cap dret d’alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre aquests drets. La cessió d’aquests drets precisarà el consentiment previ per escrit del titular dels mateixos, de manera que el client no podrà posar a disposició de terceres aquests continguts.
La propietat intel·lectual s’estén, a més a més del contingut inclòs a PRO-ESCENA ALBALADEJO, S.L. als seus gràfics, logotips, dissenys, imatges i codis font utilitzats per a la seva programació. PRO-ESCENA ALBALADEJO, S.L. ha obtingut la Informació i els materials inclosos a la web de fonts considerades com fiables i, si bé s’han pres mesures raonables per assegurar-se que la informació continguda sigui la correcte, PRO-ESCENA ALBALADEJO, S.L.   no pot garantir que en tot moment i circumstància aquesta informació sigui exacta, completa, actualitzada i,en conseqüència , no s’ha de confiar en ella como si ho fos. PRO-ESCENA ALBALADEJO, S.L. declina expressament qualsevol responsabilitat per error o omissió en la Informació continguda a les pàgines d’aquesta web.

PRO-ESCENA ALBALADEJO, S.L.   es reserva la facultat de modificar, suspendre, cancel·lar o restringir el contingut del Web, els vincles o la informació obtinguda a través d’aquest, sense necessitat d´ avís previ. Aquesta, en cap cas, assumeix cap responsabilitat com a conseqüència de la utilització incorrecte del Web que pugui fer l’usuari, tant de la informació com dels serveis inclosos. En cap cas PRO-ESCENA ALBALADEJO, S.L., les seves sucursals i/o centres de treball, els seus directors i/o apoderats, treballadors i, en general, el personal autoritzat serà responsable de qualsevol tipus de perjudici, pèrdua, reclamació o despesa, tant si procedeix directa o indirectament, de l’ús i/o difusió del Web o de la Informació adquirida o accedida per o a través d’aquest o dels seus virus informàtics, d’errades operatives o d’interrupcions en el serveis o transmissió o d’errades en la línea en l’ús de Web, tant per connexió directa com per vincle o altre medi, constituint a tots els efectes legals un avís a qualsevol usuari de que aquestes possibilitats i actes puguin ocórrer.

PRO-ESCENA ALBALADEJO, S.L. no es fa responsable dels Webs no pròpies a les que es pugui accedir mitjançant vincles o enllaços ("links") o de qualsevol contingut posat a disposició de tercers. Qualsevol ús d’un vincle o accés a un Web no pròpia serà realitzat per voluntat i al risc totalment exclusiu de l’usuari. PRO-ESCENA ALBALADEJO, S.L. no recomana ni garanteix cap de la/es Informació/ons obtinguda/es per o a través d’un vincle, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivat de l´ ús o mal ús d’un vincle, o de la Informació obtinguda a través d’ell, inclosos altres vincles o Webs, de la interrupció en el servei o en l´ accés, o de l´ intent d’utilitzar o d´ utilitzar malament un vincle, tan al connectar al Web de PRO-ESCENA ALBALADEJO, S.L. com a l’accedir a la informació d’altres Webs des de la mateixa. De vegades, aquest Web utilitza "Cookies", és a dir, petits fitxers de dades que es generen a l’ordinador de l’usuari i que permeten obtenir la següent Informació: 1) Data i hora de l’última vegada que l’usuari va visitar el Web; 2) Disseny i continguts que l’usuari va escollir en la seva primera visita al Web; 3) Elements de seguretat que intervenen en el control d’accés a les àrees restringides i 4) Altres circumstàncies anàlogues. L’usuari té la opció d’impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció en el seu programa navegador. No obstant, PRO-ESCENA ALBALADEJO, S.L. no es responsabilitza de que la desactivació de les mateixes impedeixi el bon funcionament del lloc Web.

PROPIETAT INDUSTRIAL E INTEL·LECTUAL

Aquest Web és propietat de PRO-ESCENA ALBALADEJO, S.L. Els drets de Propietat Intel·lectual i d’explotació i reproducció d’aquest Web, de les seves pàgines, pantalles, la Informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles ("hiperlinks") que s’estableixin des d´ ella a altres Webs de qualsevol societat filial i/o dominada de PRO-ESCENA ALBALADEJO, S.L., són propietat exclusiva d’aquesta, tret que s’especifiqui expressament una altra cosa. Qualsevol denominació, disseny i/o logotip, així com qualsevol producte o servei oferts i apareguts en aquest Web, són marques degudament enregistrades per PRO-ESCENA ALBALADEJO, S.L., per les seves societats filials i/o dominades per tercers. Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés e inequívoc per part d’aquest, podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents en l’ordenament Jurídic espanyol i/o comunitari. Els drets de propietat intel·lectual i marques de tercers estan destacats convenientment i deuen ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no essent responsabilitat de PRO-ESCENA ALBALADEJO, S.L. l’ús que l’usuari pugui portar a terme al respecte, recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona. Només es permet descarregar per a ús personal i privat els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d’aquest Web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertències d’aquest Web sense la prèvia autorització per escrit de PRO-ESCENA ALBALADEJO, S.L..

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les presents condicions generals es regeixen per la Legislació espanyola, essent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per a conèixer qualsevol qüestió que es susciti sobre la interpretació, aplicació i acompliment de les mateixes. L’usuari, per virtut de la seva acceptació a las condicions generals recollides en aquest avís legal, renuncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei de Enjudiciament Civil vigent pogués correspondre-li.

AVÍS LEGAL FORMULARIS

Als efectes del que disposa l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal, i la LSSICE 34/2002, de l’11 de juliol, de la Societat de la Informació i de comerç electrònic, pel que es regula el dret d’ informació en la recollida de dades, l’informem que les seves dades personals quedaran incorporades i seran tractades dins d’un fitxer titularitat de PRO-ESCENA ALBALADEJO, S.L., amb la finalitat de poder satisfer el servei (donar respostes de manera adequada a consultes i altres qüestions). Mitjançant la complementació i enviament del corresponent Formulari, l’ Usuari accepta i autoritza que les seves dades personals siguin objecte de tractament automatitzat per part de PRO-ESCENA ALBALADEJO, S.L.. Vostè podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició previstos en la Llei, enviant un escrit a PRO-ESCENA ALBALADEJO, S.L., amb adreça a Av. Gaudí, 12 - 084030 Santa Agnès de Malanyanes del Vallès o bé, enviar un correu electrònic a: info@pro-escena.com. En el cas que vostè inclogui en aquest formulari dades de caràcter personal titularitat de tercers haurà de, amb caràcter previ a la seva inclusió, obtenir el seu consentiment i informar-li de tots els continguts mencionats en el paràgraf anterior. Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de la veracitat, exactitud, vigència i autenticitat de les Dades Personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades.